Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
Sídlo: Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: + 421 850 111 888
Fax: +421 2 4862 7021
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.amslsp.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Guenther Mandl - predseda
Ing. Pavol Vejmelka - člen
Adrianus Josephus Antonius Janmaat - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Mag. Heinz Bednar
Mag. Winfried Buchbauer
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M

Akcionári člena ASS nad 5 %

(100%) - Erste Asset Management GmbH

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
Sídlo
Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, Slovenská republika
Fax
+421 2 4862 7021
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Guenther Mandl - predseda
Ing. Pavol Vejmelka - člen
Adrianus Josephus Antonius Janmaat - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Mag. Heinz Bednar
Mag. Winfried Buchbauer
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

(100%) - Erste Asset Management GmbH