O asociácií

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) bola založená dňa 23. februára 1998 na ustanovujúcom zhromaždení členov pod pôvodným názvom Asociácia správcovských spoločností a 16.4.1998 bola zaregistrovaná na Krajskom úrade Bratislava. Založili ju v tom období najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace v oblasti kolektívneho investovania na Slovensku: Istroinvest, i. s., a. s., J & T Asset Management, i. s., a. s., Renta generačná i. s., a. s., Tatra kupón fond, i. f., a. s., VÚB Invest, i. s., a. s., PRVÁ PENZIJNÁ, i. s., a. s.

Vznik SASS bol motivovaný snahou spoločností, pôsobiacich v oblasti kolektívneho investovania a pôsobiacich o spoločné riešenie početných problémov. Tie spadajú predovšetkým do oblasti legislatívy, účtovníctva, daní ale aj informovania verejnosti – investorov o sektore kolektívneho investovania.

Jedným z hlavných zámerov, ktoré si SASS pri svojom vzniku vytýčila, bola príprava a implementácia záväzných pravidiel transparentného podnikania, mali prispieť k vybudovaniu dôvery v kolektívne investovanie na Slovensku.

SASS si v krátkej dobe od vzniku vytvorila základné organizačné a personálne predpoklady pre svoju činnosť. Jej predstaviteľom sa podarilo nadviazať kontakty s najvýznamnejšími inštitúciami finančného trhu v SR. SASS udržuje pravidelné pracovné kontakty s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom Financií SR, Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi, Asociáciou bánk, Asociáciou poisťovní, Asociáciou doplnkových dôchodkových spoločností, Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností, Asociáciou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Burzou cenných papierov v Bratislave, ako aj ďalšími významnými subjektmi finančného trhu na Slovensku.

Jednou z hlavných priorít je pre SASS spolupráca s legislatívnymi orgánmi štátu pri tvorbe zákonných noriem upravujúcich oblasť finančného trhu. SASS sa aktívne zapojila do procesu prípravy zákona č. 385/1999 o kolektívnom investovaní, ktorý vytvoril základný právny rámec pre činnosť správcovských spoločností a licencovaných podielových fondov na Slovensku. Dôležitou právnou normou pre oblasť kolektívneho investovania bol aj zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách, na príprave ktorého taktiež SASS participovala. Trvalou snahou SASS je, aby tieto, ale aj ďalšie súvisiace zákonné a podzákonné predpisy boli naďalej priebežne zdokonaľované a harmonizované s predpismi platnými v členských krajinách Európskej únie. Po prijatí SR za člena Európskej únie, sa SASS prostredníctvom MF SR a Európskej asociácie fondov a správcovských spoločností – EFAMA, spolupodieľa aj na tvorbe legislatívy Európskej únie týkajúcej sa kolektívneho investovania.

Okrem práce v oblasti legislatívy sa SASS usiluje informovať o výhodách kolektívneho investovania aj najširšiu verejnosť a korektné vzťahy s médiami sú z tohto hľadiska jasnou prioritou. Okrem poskytovania širokého spektra informácií sa SASS snaží upozorňovať aj na vyskytujúce sa negatívne javy, najmä na podvodné a zavádzajúce praktiky niektorých nelicencovaných subjektov pri zhromažďovaní finančných prostriedkov od obyvateľstva. SASS sa venovala tomuto problému veľmi aktívne a odborníci z jej radov sa ako jediní podujali vypracovať niekoľko podrobných analýz činnosti takýchto nelicencovaných subjektov.

V súčasnosti sa podstatne rozrástla aj členská základňa SASS a jej vysoký kredit medzi odbornou verejnosťou je odrazom kvalitnej práce všetkých zakladajúcich, ako aj súčasných členov. Ocenením činnosti SASS zo zahraničia bolo jej prijatie za riadneho člena Európskej asociácie fondov a správcovských spoločností – EFAMA so sídlom v Bruseli, ako aj prijatie za riadneho člena celosvetovej Medzinárodnej asociácie investičných fondov - IIFA.