Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2017 hodnotu 9,07 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v samotných otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR aj ďalší rok na historicky najvyššiu hodnotu 8,32 miliárd Eur, čo znamenalo solídny rast o 14,4% oproti koncu roku 2016. Najvyšší podiel, (40,2%) pripadá na zmiešané fondy. Viac ako 22% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria dlhopisové fondy, 14,9% realitné fondy, 12,5% akciové fondy a 7,4% tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií.

Tieto čísla prekonávajúce doterajšie historické rekordy kolektívneho investovania na Slovensku sú výsledkom niekoľko rokov pokračujúcej dôvery podielnikov v trh kolektívneho investovania a finančné trhy všeobecne. Táto dôvera bola vyjadrená aj rastom čistých predajov otvorených podielových fondov počas celého roka 2017. Najvyššie čisté predaje smerovali do zmiešaných fondov (581,6 mil. Eur), do realitných fondov (173,2 mil. Eur) do akciových fondov (62,2 mil. EUR),. Naopak najväčší odlev finančných prostriedkov sme zaznamenali vo fondoch krátkodobých investícií (-88,8 mil. EUR). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2017 bol 711,4 milióna Eur.

Celková ustálená dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku ako aj nových investícií do otvorených podielových fondov bola odrazom rastu hodnoty jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch ako aj odrazom záujmu a dôvery obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR. K tomu sa snaží prispieť aj Slovenská asociácia správcovských spoločností podporovaním transparentnosti informovania verejnosti, ako aj silným samoregulačnými aktivitami k svojim členom. V priebehu roku 2017 sa SASS významne spolupodieľala na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 20 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 648 otvorených podielových fondov.