Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2018 hodnotu 9,12 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v samotných otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR aj ďalší rok na historicky najvyššiu koncoročnú hodnotu 8,38 miliárd Eur, čo ale znamenalo tentoraz iba mierny rast o 0,7% oproti koncu roku 2017. Najvyšší podiel, (43%) pripadá na zmiešané fondy. 19,5% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria dlhopisové fondy, 16,8% realitné fondy, 12,7% akciové fondy a 5,9% tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií.

Tieto čísla prekonávajúce doterajšie historické rekordy kolektívneho investovania na Slovensku sú výsledkom niekoľko rokov pokračujúcej dôvery podielnikov v trh kolektívneho investovania, napriek turbulenciám na finančných trhoch hlavne v závere roku a napriek prechodne zníženej výnosnosti jednotlivých typov aktív v portfóliách. Táto dôvera bola vyjadrená aj rastom čistých predajov otvorených podielových fondov počas celého roka 2018. Najvyššie čisté predaje smerovali do zmiešaných fondov (423,2 mil. Eur), do akciových fondov (154,9 mil. Eur), do realitných fondov (143,3 mil. Eur). Naopak najväčší odlev finančných prostriedkov sme zaznamenali v dlhopisových fondoch (-166,9 mil. Eur) a vo fondoch krátkodobých investícií (-133,8 mil. Eur). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2018 bol 382,9 milióna Eur.

Celková veľmi mierna dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku bola kombináciou mierneho poklesu hodnoty a ocenenia jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch a stredne veľkého objemu nových investícií do podielových fondov. Pokračujúci záujem a dôvera obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR je výsledkom dlhodobej činnosti jednotlivých správcovských spoločností a tiež aj Slovenskej asociácie správcovských spoločností, ktorá k nej prispieva podporovaním transparentnosti informovania verejnosti, ako aj silnými samoregulačnými aktivitami ku svojim členom. V priebehu roku 2018 sa SASS významne spolupodieľala aj na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy.

Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 22 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 655 otvorených podielových fondov.