V 38. kalendárnom týždni ktorý končil 28.9.2016, SASS zaznamenala celkovú hodnotu aktív v otvorených podielových fondoch v SR, zverejňovaných prostredníctvom SASS, vo výške 7 006 423 202 EUR.

Najvyšší podiel, takmer tretina pripadá na zmiešané fondy. Viac než 25% celkových aktív tvoria dlhopisové fondy. Kumulovaná hodnota čistých predajov do otvorených podielových fondov od začiatku roku bola vo výške -26 297 793 EUR. Tento údaj je výsledkom pokračujúcich kladných čistých predajov od júla tohto roku, kedy sa ukončila etapa miernych výpredajov podielov od začiatku roka.

Pri zachovaní súčasnej dynamiky predajov predpokladáme kladné saldo čistých predajov už počas budúceho mesiaca. Napriek tomu už spomínaný rekord v celkovom objeme investícií môžeme pripísať výlučne zhodnoteniu už existujúcich portfólií fondov v jednotlivých kategóriách.

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 20 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 564 otvorených podielových fondov.