Výročné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktoré sa konalo 27. júna 2018, schválilo okrem základných dokumentov aj nového člena Predstavenstva, ktorým sa stal Martin Kaňa zo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

 

Aktuálne zloženie Predstavenstva SASS:

Roman Vlček - predseda Predstavenstva (Asset Management Slovenskej Sporiteľne)

Marián Matušovič - podpredseda Predstavenstva (VÚB Asset Management)

Vladimír Bencz - člen Predstavenstva (IAD Investments)

Martin Kaňa - člen Predstavenstva (PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY)

Marek Prokopec - člen Predstavenstva (Tatra Asset Management)

Dana Škublová - členka Predstavenstva (KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správ. spol.)

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 20 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 660 otvorených podielových fondov a spravujúcich majetok v hodnote 8409 mil. EUR.