Výročné zhromaždenie členov (VZČ) jednohlasne schválilo dokumenty "Správa o činnosti SASS v roku 2020" a "Správa o hospodárení a účtovnej evidencii SASS za rok 2020". Za členov predstavenstva na obdobie 4 rokov do júna 2025 boli na VZČ zvolení: Marek Prokopec, Marián Matušovič, Roman Vlček, Dana Škublová, Pavol Vejmelka a Gabriel Balog. Členom predstavenstva s platným mandátom je aj Vladimír Bencz. VZČ ponechalo členské príspevky na rok 2022 v rovnakej výške ako v roku 2021. Na následne konanom zasadnutí predstavenstva bol vo funkcii predsedu predstavenstva potvrdený Marek Prokopec a funkciu podpredsedu predstavenstva bude naďalej zastávať Marián Matušovič.