Celkový majetok v podielových a investičných fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2019 hodnotu 10,40 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v samotných podielových a investičných fondoch distribuovaných v SR aj ďalší rok na historicky najvyššiu koncoročnú hodnotu 9,60 miliárd Eur, čo znamenalo veľmi dobrý nárast o 14,6% oproti koncu roku 2018. Najvyšší podiel, (43,3%) pripadá na zmiešané fondy. 17,8% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria dlhopisové fondy, 16,9% realitné fondy, 15,0% akciové fondy a 4,9% tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií. 

Tieto čísla prekonávajúce doterajšie historické rekordy kolektívneho investovania na Slovensku sú výsledkom niekoľko rokov pokračujúcej dôvery podielnikov v trh kolektívneho investovania, ako aj výsledkom veľmi dobrého vývoja na jednotlivých finančných trhoch, čo spôsobilo veľmi dobrú výnosnosť jednotlivých typov aktív v portfóliách. Dôvera v trh kolektívneho investovania bola vyjadrená aj rastom čistých predajov podielových a investičných fondov počas celého roka 2019. Najvyššie čisté predaje smerovali do zmiešaných fondov (302,3 mil. Eur), do realitných fondov (169,1 mil. EUR), do akciových fondov (98,0 mil. Eur),. Naopak najväčší odlev finančných prostriedkov sme zaznamenali vo fondoch krátkodobých investícií (-37,5 mil. EUR) a v dlhopisových fondoch (-15,2 mil. EUR). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2019 bol na úrovni 520,9 milióna Eur.

Celková veľmi dobrá dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku bola teda kombináciou veľmi dobrého nárastu hodnoty a ocenenia jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch a nadpriemerného objemu nových investícií do podielových a investičných fondov. Čoraz väčší vplyv na celkový rast aktív malo aj pravidelné investičné sporenie do fondov, ktorého podiel na celkových aktívach dosiahol takmer 10% a rok od roku kontinuálne rastie.

Pokračujúci záujem a dôvera obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania v SR je výsledkom dlhodobej činnosti jednotlivých správcovských spoločností a tiež aj Slovenskej asociácie správcovských spoločností ktorá k nej prispieva podporovaním transparentnosti informovania verejnosti, ako aj silným samoregulačnými aktivitami ku svojim členom. V priebehu roku 2019 sa SASS významne spolupodieľala aj na tvorbe národnej aj európskej legislatívy regulujúcej finančné trhy. 

Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 24 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 650 investičných a otvorených podielových fondov.