Základne rozdelenie

ČO JE PODIELOVÝ FOND

Podielový fond je majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov. Ich vlastnícke práva k majetku v podielovom fonde sú reprezentované podielovými listami a každému investorovi patrí časť majetku zodpovedajúca výške jeho investície. Podielový fond vzniká tak, že veľké množstvo malých investorov vloží svoje úspory na jedno miesto - do fondu a zverí ich do správy profesionálnemu správcovi -tzv. správcovskej spoločnosti. Z veľkého počtu malých súm sa zloží spolu veľká suma peňazí, ktorú správca investuje do cenných papierov v súlade s vopred stanovenou investičnou stratégiou. Do podielového fondu môže investovať neobmedzené množstvo ľudí. Každý vkladateľ má vo fonde svoj podiel, ktorým sa podieľa na všetkých investíciách fondu aj výnosoch z nich.

Podielnik pri investovaní do fondu dostane podielový list, ktorý je cenným papierom a môže mať buď listinnú alebo zaknihovanú podobu. Podielový fond môže byť uzavretý, alebo otvorený. V prípade uzavretého fondu musí správca zabezpečiť jeho obchodovateľnosť na verejnom trhu, právo predložiť podielový list na vyplatenie má však podielnik až po uplynutí doby, na ktorú bol fond založený. Otvorený podielový fond ponúka podielnikom možnosť kedykoľvek z fondu vystúpiť a požiadať o vyplatenie aktuálnej hodnoty podielu. Pre zrejmé výhody otvorených podielových fondov smeruje väčšina investícií práve do týchto typov fondov.

 

 

ZÁKLADNÉ ROZDELENIE OTVORENÝCH PODIELOVÝCH FONDOV

Otvorené podielové fondy možno rozdeliť do niekoľkých základných skupín, podľa toho, kam peniaze podielnikov investujú. Od toho sa zároveň odvíja šanca na vysoký či nízky výnos, vysoké či nízke riziko, alebo zlatá stredná cesta, čiže niečo medzi tým. Platí, že riziko je tým vyššie, čim vyšší je potenciálny výnos. Investor by mal teda presne vedieť, aké veľké riziko je ochotný podstúpiť, ako dlho je ochotný znášať stratu a na ako dlho je ochotný vzdať sa peňazí, ktoré sa rozhodol investovať.

Fondy peňažného trhu

Investujú do krátkodobých finančných nástrojov na peňažnom trhu. Tieto fondy zaručujú minimálne riziko, čomu však zodpovedajú aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov. Investícia do peňažných fondov je vhodná aj pre investorov bez predchádzajúcich skúseností. Takéto fondy majú veľmi nízke, často dokonca nulové vstupné a výstupné poplatky, takže sa oplatí do nich investovať aj krátkodobo. Väčšinou dosahujú vyššiu výkonnosť ako krátkodobé termínované účty v bankách, pričom peniaze sú kedykoľvek bez sankčných poplatkov a zbytočného odkladu k dispozícii, v praxi najviac do 14 dní po predložení žiadosti o spätný predaj. To platí aj pre iné typy fondov okrem špeciálnych.

Fond krátkodobých investícií

Fond krátkodobých investícií je fond, ktorý investuje prevažne do finančných nástrojov s  úrokovým výnosom, ako sú prevoditeľné cenné papiere dlhového charakteru, nástroje  peňažného trhu, vklady na bežných a vkladových účtoch, reverzné repo obchody a  podielové listy fondov peňažného trhu alebo fondov krátkodobých investícií. Fond môže  investovať do derivátov, ktorých podklad sa skladá z úrokových sadzieb, výmenných  kurzov mien, kreditnej prirážky alebo indexov, ktoré zastupujú jednu z týchto kategórií.  Splatnosť, životnosť a kreditnú kvalitu jednotlivých finančných nástrojov v portfóliu fondu  môže obmedziť štatút fondu. Fond nesmie investovať do akcií. Celková modifikovaná  durácia portfólia fondu nesmie prekročiť hodnotu 1,5. Samostatnými alebo kumulatívnymi  cieľom fondu krátkodobých investícií nesmie byť ponúkanie výnosov v súlade so sadzbami  peňažného trhu alebo zachovanie hodnoty investície.

Dlhopisové fondy

Ukladajú peniaze podielnikov najmä do dlhopisov. Niekedy investujú malý podiel majetku aj do akcií. Prinášajú investorovi zvyčajne vyšší výnos ako fondy peňažného trhu, sú však aj o niečo rizikovejšie. Sú vhodné pre ľudí, ktorí chcú investovať peniaze na minimálne jeden až dva roky, vzhľadom na poplatky však prinášajú zaujímavé zhodnotenie až po približne dvoch či troch rokoch. Predstavujú vhodnú alternatívu k dlhodobému termínovanému vkladu v banke.

Akciové fondy

Akciové fondy investujú do akcií minimálne dve tretiny svojho majetku. Tieto fondy sú spomedzi všetkých fondov najrizikovejšie, na druhej strane však majú potenciál najvyššieho rastu. Prinášajú zvyčajne vyšší výnos až z dlhodobého hľadiska, preto sú vhodnou investíciou iba pre investorov s investičným horizontom nad 5 až 7 rokov, ktorým neprekážajú krátkodobé výkyvy a poklesy hodnoty podielu. Akciové fondy môžu byť zamerané na jeden alebo viac sektorov ekonomiky. Sú fondy, ktoré investujú napríklad výhradne do akcií technologických firiem - v takom prípade hovoríme o akciových technologických fondoch . Podobne môžeme hovoriť o akciových fondoch farmaceutických, telekomunikačných, biotechnologických a podobne. Protipólom takýchto jednosektorových akciových fondov sú fondy viacsektorové, ktoré nevyhľadávajú iba jedno odvetvie, ale rozkladajú riziko medzi viac ekonomických sektorov. Akciové fondy však môžeme triediť aj podľa geografického kritéria, čiže podľa krajiny sídla emitentov akcií. Vždy platí, že čím užšie je akciový fond zameraný, tým vyšší potenciálny výnos či stratu, čiže riziko, so sebou investorovi prináša.

Zmiešané fondy

Peniaze podielnikov ukladajú na rôznych trhoch a do rôznych aktív, nemajú pritom nijaké limity na podiel dlhopisov či akcií vo svojom portfóliu, pričom môžu tento pomer v rámci investičnej stratégie meniť. Preto by mal investor vopred poznať stratégiu fondu a jeho zloženie. Zmiešané fondy sú akousi zlatou strednou cestou medzi rizikovými akciovými a konzervatívnymi dlhopisovými fondmi. Investorovi ponúkajú stredné výnosy pri strednom riziku, investičný horizont by mal byť aspoň trojročný.

Štrukturované fondy

Štruktúrovaný fond je fond, ktorý investuje do rôznych aktív na rôznych trhoch, pričom má  vopred určenú pevnú dobu do splatnosti a štruktúru, ktorá stanovuje spôsob výpočtu výnosu  a/alebo ochranu investície alebo jej časti.

Realitný fond

Realitný fond je fond investujúci do nehnuteľností, do majetkových účastí v realitných  spoločnostiach a tiež do iných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke  prepojenie s trhom nehnuteľností. Pričom z hľadiska aktív to môžu byť hlavne dlhové a  akciové investície, podielové listy podielových fondov, cenné papiere európskych fondov,  cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania, deriváty.

Fond alternatívnych investícií

Fond alternatívnych investícií je fond ktorý investuje do likvidných finančných aktív do  ktorých investujú aj štandardné podielové fondy, avšak s inými, voľnejšími limitmi  prípustných aktív, ako aj do komoditných derivátov, prevoditeľných cenných papierov  a nástrojov peňažného trhu s vnoreným komoditným derivátom, do drahých kovov a ich  zástupných certifikátov, ako aj do majetkových podielov iných obchodných spoločností.  Pričom pri správe takéhoto portfólia môže používať aj iné postupy ako pri správe  štandardných podielových fondov.