Najčastejšie kladené otázky

Ak nemáte dostatočný prehľad a vedomosti o podielových fondoch, alebo sa jednoducho chcete vyhnúť nebezpečenstvu výberu nesprávneho fondu, odporúčame Vám vyhľadať radu odborníka. Veľkým problémom môže totiž byť pre investora príliš veľký výber z desiatok či stoviek podielových fondov. O priazeň potenciálnych podielnikov sa uchádzajú už aj na Slovensku viaceré domáce správcovské spoločnosti, ako aj priame či nepriame zastúpenia zahraničných fondov. Investícia do podielových fondov si pritom vyžaduje oveľa viac, ako len porovnať výkonnosť jednotlivých fondov a umiestniť všetky finančné prostriedky jednoducho tam, kde "to doteraz najviac vynášalo". Takýto prístup sa vo väčšine prípadov končí sklamaním. Správne investičné portfólio, teda akýsi "mix" viacerých fondov, je totiž správne iba vtedy, ak sa zhoduje s Vašou osobnosťou a presne odráža Váš osobný investičný profil. Každý správca fondu využíva na predaj podielových listov fondov buď sieť svojich vlastných pobočiek a pracovníkov, alebo spolupracuje s tzv. sieťami nezávislých predajcov, čiže ľuďmi, ktorí sú rozmiestnení či už lokálne, alebo rovnomerne po celom Slovensku a zastupujú hneď niekoľko správcov či zahraničných zastúpení fondov.

V obidvoch prípadoch by malo platiť, že predajca je zároveň vyškoleným investičným poradcom. Ak je správcovská spoločnosť založená bankou, takmer iste je celá pobočková sieť takejto banky zároveň aj predajným miestom, kde môže potenciálny investor dostať kvalifikovanú radu. Nevýhodou je, že na predajnom mieste jedného správcu nájdete spravidla ponuku fondov iba od tohto správcu (i keď treba povedať, že aj jeden správca môže ponúkať ucelenú ponuku širokého spektra kategórií fondov). Poradenstvo predajcov podielových listov je spravidla bezplatné a pre potreby bežného investora by malo byť postačujúce.

Profesionálna poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do cenných papierov je služba, ktorú môžu poskytovať iba spoločnosti s licenciou obchodníka s cennými papiermi. Ak ale plánujete investovať väčšiu sumu peňazí a Váš investičný horizont je dlhodobý, potom je osobný prístup a kvalifikovaná rada takéhoto poradcu nevyhnutnosťou. Globálna alokácia aktív prostredníctvom viacerých podielových fondov musí totiž vychádzať z expertnej individuálnej analýzy cieľov investora a situácie na finančných trhoch.

Povedali sme si už, že správne investičné portfólio je správne iba vtedy, ak sa zhoduje s Vašou osobnosťou a presne odráža Váš osobný investičný profil. Na zostavenie takéhoto osobného investičného profilu je nevyhnutné poznať aspoň nasledovné základné informácie: Máte už predchádzajúce skúsenosti s investovaním do cenných papierov? Ak ste už spoznali aj osobne na vlastných ziskoch či stratách cenové hojdačky svetových akciových trhov, takáto skúsenosť môže do značnej miery ovplyvniť výber vhodnej investičnej stratégie. Vaše predstavy o riziku totiž nie vždy zodpovedajú skutočnosti.

Aký je účel Vášho investovania? Vaša investičná stratégia bude musieť byť nepochybne iná, ak investujete do podielových fondov s cieľom zabezpečiť si o 30 rokov zdroj príjmov pri odchode do dôchodku, v porovnaní so zámerom zhodnotiť svoje úspory za účelom kúpy auta o 5 rokov.

Základným pravidlom je neukladať všetky prostriedky do "jedného košíka". Znamená to, že Vaša investícia by mala byť rozložená do niekoľkých, čo najmenej na sebe závislých fondov. Dva-tri podielové fondy by mali byť samozrejmosťou, viac ako desať sa vyslovene neodporúča. Čím vyššia je Vaša investícia, tým viac špecializovaných fondov môžete do Vášho celkového investičného portfólia zahrnúť.

Toto kritérium je nesmierne dôležité. Každý typ fondu má totiž iný minimálny investičný horizont a nerešpektovanie základných pravidiel vedie mnohokrát k zbytočným stratám či nenaplneným očakávaniam vývoja hodnoty podielu. Napríklad akciové fondy je rizikové držať menej ako 5 rokov. Naopak, ak máte k dispozícii dlhšie časové obdobie, bolo by nerozumné umiestniť investíciu výlučne do peňažných či dlhopisových fondov a možnosti akciových fondov prehliadať.

Aká je Vaša očakávaná výška hodnoty investície na konci investičného horizontu?
Z dlhodobého hľadiska dokáže niekoľko dodatočných percent zhodnotenia zdvihnúť hodnotu investície aj niekoľkonásobne. Vaša predstava o zhodnotení preto výrazne ovplyvní navrhovanú investičnú stratégiu.

Riziko Vašej investície do podielového fondu spočíva v tom, že hodnota podielu sa neustále mení. Ste ochotný pripustiť v záujme vyšších budúcich výnosov aj dočasné straty? Priemerná výnosnosť akciových fondov býva z dlhodobého hľadiska pomerne vysoká, avšak nemožno vylúčiť ani obdobia výrazných poklesov, na ktoré musíte byť pripravený. Ak túto skutočnosť nemienite tolerovať, potom sa orientujte radšej na menej výnosné, avšak pomerne stabilné dlhopisové či peňažné fondy.

Ako vidno, na vytýčenie tej správnej investičnej stratégie je potrebné zohľadniť množstvo faktorov a načrtnuté otázky by Vám mali dať iba základnú predstavu o tom, čo všetko treba pri investovaní zvažovať.